Về chúng tôi

Điều lệ của chúng tôi Chúng tôi, tại Anh Dương, tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất, và hướng đến hiệu suất và hiệu quả cao:: Guidelines – Ethical Principles in Fundraising Child Protection policy TẦM NHÌN: Chúng tôi cố gắng vì một xã hội công bằng và bình đẳng, trong đó người […] Read more