≡ Menu

Về chúng tôi

Điều lệ của chúng tôi Chúng tôi, tại Anh Dương, tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất, và hướng đến hiệu suất và hiệu quả cao:: Guidelines – Ethical Principles in Fundraising Child Protection policy TẦM NHÌN: Chúng tôi cố gắng vì một xã hội công bằng và bình đẳng, trong đó người […] Read more