ANH DƯƠNG ("SUN RAY")

Scholarship Festival Day


In 29, 30 and 31 August 2016, Anh Duong combined with BOET of Long My burg, Phung Hiep and Long My district and 52 primary, secondary and high schools implementing Scholarship Festival Day. This is manual activity of Anh Duong to increase awareness of the importance of education for students. The students will run a distance of 500 meters and turn back. Then they will donate a small change to raise fund for poor student's scholarships. These amount will be tranfer to Study Promotion Association of Long My, Phung Hiep and Long My burg to give scholarship for poor students from local. In respone, Anh Duong will give scholarships for these schools to help poor students. 


The results of the festival, there are 78 primary schools and secondary schools and 4 high registered with 36,426 students, 2626 teachers and 5365 people participated in the festival. Total amount raised is 165,478,500 VND, increase 1,117,500 VND compare with last year. 

 

 

 

To help poor students, Anh Duong commited awarded 975 scholarships for primary and secondary students worth 500,000VND per students, and 325 scholarships for high students worth 1,000,000 VND per student. The total amount of scholarships awarded this year is 812,500,000 VND. These scholarships will be awarded in September and October 2016. 

8th Sep 2016

Prepared by Minh

QUÀ NĂM HỌC MỚI CHO CÁC EM HỌC SINH NGHÈO


Nhằm giúp các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tiếp tục đến trường, từ ngày 12 đến 17 tháng 8 năm 2016, Ánh Dương kết hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp và các trường thực hiện trao quà đầu năm học cho học sinh. Đây là một trong những hoạt động trong chương trình Đỡ đầu nhằm giúp các em học sinh nghèo có điều kiện vươn lên học tốt, khuyến khích các em tiếp tục đến trường để thực hiện ước mơ học vấn, để có thể có cuộc sống tốt hơn trong tương lai.

Trong đợt trao quà này, có 366 học sinh nghèo được nhận quà gồm cặp, bộ sách giáo khoa, hộp dụng cụ học tập (viết, thước kẻ, tẩy,…) mỗi phần trị giá 400.000 đồng; Tổng giá trị 146.400.000 đồng. Các trường nhận quà gồm:

-          Trường Tiểu học và THCS Phương Ninh: 160 phần,

-          Tiểu học Hiệp Hưng 1: 70 phần,

-          Tiểu học Phương Phú 3: 82 phần, và

-          THCS Phương Phú: 54 phần.

Trong đó, số học sinh nằm trong chương trình Đỡ đầu là 253 em, còn lại là những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại diện cho học sinh trường tiểu học Phương Phú 3, một em học sinh phát biểu: “Chúng con là những học sinh nghèo, dù hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả chúng con đều có chung ước muốn là được học hành đến nơi đến chốn, để sau này có một nghề giúp gia đình thoát khỏi hoàn cảnh nghèo. Thế nhưng khi học lên mỗi lớp, gánh nặng của cha mẹ ngày càng tăng lên, chi phí càng nhiều hơn. Do vậy mà không ít bạn bè nhà nghèo cùng trang lứa chúng con đã thôi học, đi làm giúp đỡ gia đình, bỏ lỡ ước mơ, hi vọng của tuổi học trò… Thật may mắn cho con là cha mẹ đã cố gắng cho con được đến trường. Càng may mắn hơn nữa khi được các cô chú bên Ánh Dương xét trao quà cho chúng con. Với phần quà này, năm học mới cha mẹ phần nào đỡ lo tiền sách vở cho chúng con. Nhưng quý nhất là món quà tinh thần, cô chú đã động viên chúng con, giúp chúng con vươn lên, vượt qua long tự ái nhà nghèo, có đủ tự tin trong học tập, thực hiện ước mơ học tập của minh… Con hứa sẽ cố gắng học tập hết mình để không phụ lòng của cô chú”.

Ngoài ý nghĩa vật chất, hoạt động này đã phần nào tác động đến nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của giáo dục đối với việc thoát nghèo của các em trong tương lai. Một phụ huynh học sinh có con nhận quà chia sẻ tâm huyết: “Tuy là những phần quà có giá trị không phải là lớn lao, nhưng đối với chúng tôi, nó thật sự mang một ý nghĩa sâu sắc đối với gia đình tôi. Chúng tôi quyết tâm phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc giáo dục con em của mình để khỏi phụ lòng mong mỏi của nhà trường cũng như xã hội đã quan tâm”.

Sắp tới, Ánh Dương sẽ tổ chức hoạt động gây quỹ học bổng cho học sinh. Toàn bộ số tiền huy động được sẽ được chuyển cho quỹ khuyến học địa phương để giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong huyện Long Mỹ và Phụng Hiệp có điều kiện tiếp tục đến trường. Theo dõi các hoạt động của Ánh Dương để biết thêm thông tin chi tiết.

 

Prepared by Minh

Mobilized for the environment


altEach year the 22nd of April is the world day of earth protection. Anh Dương organizes on this day, with 56 schools, a plastic waste collection. This project has been set up to raise the awareness of children about protecting the environment. They learn about not to bury or burn the waste in order to preserve nature. Last year more than 10 tons of plastic waste was collected in Long My and recycled.

NEW SCHOOL YEAR GIFTS FOR POOR STUDENTS


To help poor students, students with disadvantaged conditions continued to schools, from 12 to 17 August, 2016, Anh Duong combined with Bureau of Education and Training of Phung Hiep and schools in Phung Hiep district to give gifts to the students for new school year. This is one of the activities of the Sponsorship program aim to help poor students have good condition to study well, encouraging them to continue to go to school to make the dream of education, to be able to have a good life in the future.

During this gift giving, there are 366 poor students receive gifts including backbag, textbooks, stationaries box (pens, pencil, ruler, eraser, ...) each worth 400,000 VND; The total value of 146.4 million VND. The schools received gifts including: 

- Phuong Ninh Elementary and Secondary School: 160 parts,

- Hiep Hung 1 Primary School: 70,

- Phuong Phu Primary 3 School: 82 parts, and

- Phuong Phu Secondary School: 54 parts.

In particular, the number of students in that program is 253 students of Sponsorship program, the rest are students who have difficulties in special circumstances. Representing for students of Phuong Phu 3 primary schools, one student said that, "We are poor students, although the circumstances are different, but we all have in common desire is to be educated with highest level. So that we will have a stable career to help families escape  poverty situation. However in each school year, the burden of parents are growing up, as well as more cost.  Consequently, many poor friends with our same age have left school; go to work to support their families, miss the dream, the hope of school age ... Fortunately for me is that parents have tried a lot to me to go to school. The more fortunate than when the aunts and uncles of Anh Duong have considered giving me the gift. With this gift, the parents somewhat reduced burden of money on books for the new school year. But the most precious spiritual gifts, aunts and uncles encouraged us, help us to grow, to overcome poor narcissism, have enough confidence in learning, to realize the dream of intelligent learning ... I promise will try our best learning not to betray them".

Student is very happy with gift for new school year

Apart from the physical sense, this activity has somewhat of an impact on community awareness about the importance of education for their escape poverty in the future. Some parents with children receive gifts shared passion: "Although the valuable gift is not great, but for us, it really brings a deep meaning for my family. We are determined collaboration with schools in the education of our children in order not to betray the desires of society as well as the school were concerned".

Looking ahead, Anh Duong will organize fundraising activities for scholarships. The entire amount raised will directly transfer to local education promotion fund to help students with difficult circumstances in and Phung Hiep and Long My district has continued to field conditions. Follow the activities up of Anh Duongfor more details.

Students recieve gifts

Prepaired by Minh

Scholarships


altAnh Dương helps around 500 poor students per year with scholarships. A scholarship is 300 000 đ/year per student. It is important as poor families stop sending their children to school when they are short in money. The scholarships also help to buy books for these students. The scholarships are only given to students who are studying hard so it is good motivation for them to go to school.